Prosjekter

Skrevet av: Hans Kringstad

Publisert: 26 mai 2020

Lesetid: 5 min

2019: Mer trafikk, større utslipp

Biltrafikken økte og det samme gjorde utslippene av CO2.

2019 ble dermed ikke noe godt år for Miljøpakken. Det viser den årlige evalueringa – nå også for kommunene Stjørdal, Malvik og Melhus i tillegg til Trondheim.

Fra 2009 til og med 2018 styrte Miljøpakken etter ti mål med kraftige kutt i andel biltrafikk og mengde utslipp som to de viktigste. Begge deler lyktes.

Fra og med 2019 er det vedtatt ti nye mål. Noen likner på de gamle, andre er helt annerledes enn før. Ikke alle kan måles godt foreløpig. På enkelte områder mangler data og for andre mål er det ikke bestemt hvilke indikatorer som skal brukes for evaluering. Men også for 2019 er det laget en Evalueringsrapport.

Her er resultatene i kortversjon:

NULLVEKST I PERSONBILTRAFIKKEN
Det overordnede målet i Byvekstavtalen. For å gå inn med milliardbeløp krever staten at personbiltrafikken ikke skal øke selv om byområdet får ca 3000 flere innbyggere hvert år.
Resultat 2019: Anslått vekst på 1,3 prosent. I bomstasjonene alene økte antall passeringer med 2,1 prosent. Klart størst økning på ny E6 Sør.
2019 blir nå referanseår for perioden fram til 2030. Vi blir ikke bedømt etter enkeltår, men på utvikling over tid.

CO2-UTSLIPP SKAL NED
Kravet er kutt som oppfyller Paris-avtalen og innfrir lokale klimamål.
Resultat 2018 (ikke data for 2019): Totale utslipp fra vegtrafikk økte med i snitt 8 prosent i de fire kommunene og med 3 prosent fra personbiler. I perioden 2009-2018 hadde Trondheim kutt på hele 19 prosent og Stjørdal, Malvik og Melhus på 13-15 prosent.
Økning i 2018 skyldes mindre innblanding av biodrivstoff. Biltrafikken gikk ned i 2018 (i motsetning til 2019) og andelen elbiler økte, men ikke nok til å veie opp for endring i drivstoffet.

FLERE SKAL REISE MILJØVENNLIG
Økningen i miljøvennlige reiser skal være større enn befolkningsveksten.
Resultat 2019: Flere kollektivreiser (2,6 prosent) og sykkelturer (anslag på 4 prosent), færre gåturer – men usikre data for sykling og gåing.

Trondheim er storbyen med størst andel sykling, ifølge siste oppdaterte reisevaneundersøkelse. Tellepunkter tyder på vekst også i 2019.

SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTPLANLEGGING
Betyr at boliger og arbeidsplasser skal ligge slik at det blir mindre behov for å reise og lettere å reise miljøvennlig.
Resultat 2019: Mangler foreløpig konkrete indikatorer, men tidligere mål for det samme viser at Trondheim har lyktes godt. Utbygging i Stjørdal, Malvik og Melhus ser ut til å være i tråd med målet. I Stjørdal er 90 prosent av nye boliger lagt til byområdet eller tettsteder.

BY- OG TETTSTEDSOMRÅDER SKAL BLI MER TILGJENGELIG FOR ALLE
Ikke endelig avklart hva som konkret vil ligge i målet, men universell utforming inngår. Miljøpakkens anlegg skal være universelt utformet.
Resultat 2019: Foreligger ikke.

Vi gikk mindre i Trondheim i 2019, ifølge tellinger. Datagrunnlaget skal bli bedre.

TRAFIKKULYKKER
Antall drepte og hardt skadde og antall ulykker skal ned.
Resultat 2019: Foreligger foreløpig ikke, men positiv utvikling over mange år tidligere.

LUFTKVALITET
Nasjonale mål og forurensningsforskriftens krav til luftkvalitet skal overholdes. Målemetode ikke avklart.
Resultat 2019, foreløpig: Luftkvaliteten i Trondheim var den beste i 2019 siden målinger startet på 1990-tallet (eksos mm og svevestøv). Lite luftforurensing i Stjørdal, Malvik og Melhus.

TRAFIKKSTØY
Konkretisering av mål og indikatorer pågår.
Resultat 2019: Ikke målt.

NÆRINGSTRANSPORT
Næringstransporten skal bli grønnere og mer effektiv.
Konkretisering av mål og indikatorer pågår. Inntil videre vet vi at antall el-varebiler i Trondheim er fordoblet fra 185 til 371 i perioden 2017-2019. Antall tunge kjøretøy i Euroklasse 6 (lave utslipp) har økt betydelig i de fire kommunene.
Resultat 2019: Umulig å måle eksakt, men næringstransporten har blitt mer miljøvennlig. Foreløpig ikke mulig å måle effektivitet.

BRUKERTILFREDSHET
Tiltak i Miljøpakken skal øke brukertilfredsheten. Konkretisering av mål og indikatorer pågår. Data mangler, men enkelte spørreundersøkelser gir en pekepinn. Ifølge NAF (januar 2019) har trondheimsområdet de mest fornøyde hverdagsreisende av norske storbyer. Her synes også flest det er trygt å sykle. I 2019 var 51 prosent i Trondheim positive til at Miljøpakken krever inn bompenger, det høyeste som er målt. Andelen positive i Stjørdal, Malvik og Melhus var hhv 38, 32 og 30 prosent.
Resultat 2019: Ikke målt.

Bompenger vil alltid være omstridt. Gradvis flere sier de er positive til Miljøpakken. Bompengene utløser milliardbeløp fra staten til bedre transport i og rundt Trondheim.