Prosjekter

Skrevet av: Hans Kringstad

Publisert: 25 januar 2019

Lesetid: 3 min

2018: 3000 færre gjennom bommene hver dag

Biltrafikken gikk ned med 1,4 prosent i Miljøpakkens bommer i 2018. Mange flere kjørte elbil i løpet av året. Mange flere tok bussen også.

Minus 1,4 prosent trafikk tilsvarer rundt regnet 3000 færre passeringer i snitt hver dag i bommene i 2018. I 2017 var trafikkmengden uendret gjennom bompunktene. De to årene før økte trafikken med til sammen 3,7 prosent.

Færre kjørte gjennom bomstasjonene i fjor enn året før. I 2015 og 2016 økte trafikken mer enn den falt i 2018. (Foto: Knut Opeide/SVV)

I bomsnittene (bomstasjoner og omkjøringsmuligheter) er det nå ca 16 % mindre trafikk enn før bommene kom opp i 2010. Den samlede trafikken i Trondheim har imidlertid ikke falt like mye.

Elbilen tar over
Elbilene kommer for fullt. Andelen passeringer med elbil økte fra knapt 9 til 12 prosent i løpet av 2018. Ca 30 000 ganger passerer det nå en elbil forbi bompunktene i løpet av et døgn.

I 2014 var elbilandelen til sammenligning bare to prosent.

Oslo og Bergen innfører betaling med rabatt for elbil i bomsystemene i år. I Trondheim er det foreløpig ikke gjort slikt vedtak. Trass i flere gratispasseringer var bominntektene til Miljøpakken omtrent som budsjettert i 2018.

En gjennomsnittsdag er det 250 000 passeringer i bommene.

Flere reiser kollektivt
Bussbruken i Trondheim og Klæbu økte med 2,9 prosent i 2018, til i overkant av 28 millioner reiser.Det er 10 millioner flere enn i 2010.

Trikken passerte for første gang 1 million reisende (1 000 516) – pluss 3 prosent.

Kollektivtrafikken inn og ut av Trondheim vokser enda raskere enn i byen. Regiontrafikken utgjør riktignok ikke så mye av totalen, men rute 38 mellom Brekkåsen i Melhus og Stjørdal hadde for eksempel en vekst på hele 9 prosent i 2018.

Bussbruken øker hvert år. Nesten en million ekstra reiser ble registrert i Trondheim og Klæbu i 2018. Til høsten kommer metrobuss-systemet med større større kapasitet.

Nullvekstmålet
Ifølge Bymiljøavtalen og den kommende Byvekstavtalen skal personbiltrafikken ikke øke selv om byen får ca. 3000 flere innbyggere hvert år. Dette er Statens krav for å gå inn med penger til veger, kollektivtrafikk og gang- og sykkeltiltak i Trondheims-området.

Bomstasjonene er bare en av flere indikatorer som skal måle trafikken fra og med 2019. Det finnes en rekke faste tellepunkter andre steder på vegnettet. På enkelte strekninger har trafikken økt betydelig etter utbygging, som i Bromstadvegen.