Rosenborgbassenget gang- og sykkelbru

Det skal bygges ny bru over Rosenborgbassenget. Gående og syklende skal få kortere vei mellom Solsiden og Nyhavna.

Presentasjon og referat fra åpent møte onsdag 4. oktober 2023

Trondheim kommune holdt åpent informasjonsmøte i forbindelse med varsel om oppstart
av planarbeid og høring av planprogram 4. oktober 2023, i storsalen i Rådhuset.

Hensikten med møtet var å informere om arbeidet med planarbeidet for ny gang- og sykkelbru
over Rosenborgbassenget. Det ble informert om forventet framdrift, planprosessen,
medvirkningsmuligheter og alternativer som vil undersøkes.

Presentasjon fra åpent møte.

Referat fra åpent møte.

Planleggere fra Asplan Viak har ansvaret for gjennomføring av planprosessen, og var med på
møtet.

Reguleringsplan

To plasseringer er aktuelle for bru over Rosenborgbassenget. Disse undersøkes nå, gjennom arbeidet med en reguleringsplan:

  • Alternativ 1 (R1): Går fra Solsiden nordover til Dyre Halses gate (i direkte linje mot Beddingen og videre opp Rosenborg gate)
  • Alternativ 2 (R2): Går langs Nidelva ved utløpet av Rosenborgbassenget

Før man kan starte med bygging av ny bru må Trondheim kommune lage en reguleringsplan. Arbeidet med reguleringsplan startet høsten 2023 og er beregnet å ta to år.

Asplan Viak AS bistår Trondheim kommune med å utarbeide reguleringsplan for ny bru over Rosenborgbassenget.

For mer informasjon, se under Varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram.

Varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 og § 12-9 varsles det om oppstart av reguleringsplanarbeid og høring av planprogram for Rosenborgbassenget.

Formålet med reguleringsplanen er å tilrettelegge for ny gang- og sykkelbru over Rosenborgbassenget på Nedre Elvehavn, og sikre fotgjengere og syklister en kortere forbindelse som er attraktiv, framkommelig og trafikksikker året rundt. Planen utarbeides som detaljreguleringsplan med planprogram.

Dokumenter som følger oppstarten av planarbeidet:

Asplan Viak v/Ida Haukeland Janbu er plankonsulent for planforslaget som utarbeides for forslagsstiller Mobilitets- og samferdselsenheten (MOS) i Trondheim kommune. Spørsmål og merknader til planarbeidet, og innspill til planprogrammet kan rettes til Asplan Viak AS v/Ida Haukeland Janbu, på tlf. 926 80 186 og epost: idahaukeland.janbu@asplanviak.no.

Frist for å komme med merknader er satt til fredag 3.november 2023.

For mer informasjon, se www.asplanviak.no/kunngjoringer.

Hva er en reguleringsplan?

En Reguleringsplan

  • fastsetter juridiske rammer for arealbruk innenfor planområdet.
  • består av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse, samt temarapporter.
  • skal sikre medvirkning for alle berørte interesser og myndigheter gjennom planprosessen.
  • blir normalt ferdig i løpet av 1,5 til 2 år.
  • vedtas av bystyret.

Offentlig planprosess med medvirkning

Konseptutvikling

Før arbeidet med reguleringsplanen startet, gjennomførte Trondheim kommune i samarbeid med Norconsult AS mulige plasseringer for nye gang- og sykkelbruer sentralt i Trondheim. Arbeidet er samlet i en konseptrapport. Rapporten ligger under Dokumenter til nedlasting.

 

Dokumenter til nedlasting

TILRETTELEGGING FOR MENNESKER MED NEDSATT balanseEVnE

 

Trondheim kommune har gjennomført et prosjekt hvor vi har hatt spesielt fokus på hva som kan gjøre nye gang- og sykkelbruer brukbare for folk med nedsatt balanseevne. Dette gjelder mange i samfunnet – noen har kortvarige utfordringer med balanse, andre har det resten av livet. Funnene er samlet i et hefte med faglige råd for universell utforming av gang- og sykkelbruer, og vil bli brukt i fremtidige bruprosjekter i Trondheim. 

Last ned heftet: I balanse – Faglige råd for universell utforming av gang- og sykkelbruer

Bakgrunn for prosjektet

 

Norge har de siste tiårene innarbeidet funksjonskrav i lover og forskrifter for universell utforming. Krav til (maks) stigning, kontrast etc. er eksempler på funksjonskrav som ivaretar blant annet personer med nedsatt syn og nedsatt bevegelsesevne. 

Trondheim kommune har i mange år jobbet med temaet universell utforming, og er ressurskommune innen universell utforming. Nå ønsker vi å fokusere spesifikt på inkludering av mennesker med nedsatt balanseevne. 

Temaet nedsatt balanseevne kom opp i arbeidet med planlegging av ny gang- og sykkelbru over Rosenborgbassenget i Trondheim. En artikkel av Brian Duguid (Bridges for wobbly people. Balance disorders as an example of inclusive design. Footbridge 2022: Creating Experience, Madrid, Spain, 2022) beskriver flere forhold ved bruer som kan påvirke hvorvidt mennesker med nedsatt balanseevne kan benytte brua eller ikke. Eksempler på fysisk utforming som kan virke ekskluderende på mange er mønster på rekkverk, lyssetting, materialvalg og geometrisk utforming.

Vår balanseevne tar vi gjerne for gitt, inntil vi selv eller noen nær oss opplever problemer knyttet til balanse. Ifølge Duguid er det over 350 medisinske tilstander som kan påvirke vår balanseevne, og 35% av mennesker over 40 år har en eller annen form for nedsatt balanse. For noen kan tilstanden være kortvarig, for andre kan den være kronisk. Nedsatt balanseevne kan skyldes både diagnostiserte og ikke-diagnostiserte lidelser, knyttet til indre øre, sentralnervesystemet, hjerte- og karsykdommer og psykiske lidelser. Andelen av befolkningen som er berørt kan forventes å øke med “eldrebølgen”. 

Trondheim kommune anser fokuset på universell utforming som et viktig ledd i arbeidet med å øke folkehelsen i samfunnet. Bedre tilrettelegging for gange og sykling i tilknytning til populære promenader langs Nidelva, fjorden og kanalområdene i Trondheim er blant de tiltakene som har stor effekt på folks hverdagstrim og som gir mange økt livskvalitet.

Målene vi ønsker å oppnå gjennom tiltaket er følgende:

Mål 1: Økt kunnskap om tilrettelegging for personer med nedsatt balanseevne

 

Målet med tiltaket er å øke kompetansen om hvordan det kan tilrettelegges for personer med nedsatt balanseevne. Samtidig skal tiltaket gi økt kunnskap om hvordan tilrettelegging for mennesker med nedsatt balanseevne ivaretar alle i samfunnet. Økt kunnskap vil i første omgang knyttes til ny gang- og sykkelbru over Rosenborgbassenget, et konkret prosjekt Trondheim kommune har pågående sentralt i byen.

Målgruppe: Trondheim kommune, innleide konsulenter som deltar i arbeidet.

Mål 2: Ekstrahere kunnskapen til prinsipp for utforming av gang- og sykkelbruer

 

Trondheim kommune vil oppsummere og videreutvikle den økte kunnskapen om nedsatt balanseevne til designprinsipp og/eller funksjonskrav, og gjøre kunnskapen lett tilgjengelig for andre. Målet er at prinsippene/funksjonskravene skal være gode og inkluderende for alle, også de som ikke har nedsatt balanseevne.

Målgruppe: Trondheim kommune, innleide konsulenter som deltar i arbeidet.

Mål 3: Formidle kunnskapen til bransjen og andre byggherrer (kommuner)

 

Trondheim kommune ønsker å formidle ny kunnskap om universell utforming til andre aktører som jobber med gang- og sykkelbruprosjekter. Tiltaket er godt egnet til å videreformidles gjennom artikler og videofortellinger. Funnene tenkes formidlet nasjonalt gjennom flere kanaler, både i trykte magasiner, nettmagasiner og som videofortelling (åpent tilgjengelig på internett).

Målgruppe: Prosjekterende i bygg- og anleggsbransjen; arkitekter, landskapsarkitekter og rådgivende ingeniører.

Mål 4: Implementere kunnskapen i utforming av lokale gang- og sykkelbruprosjekter

 

Trondheim kommune planlegger å bygge 5 til 6 nye gang- og sykkelbruer sentralt i byen. Resultatene fra tiltaket tenkes innarbeidet i konkurransegrunnlaget for kommende plan- og designkonkurranser for alle nye gang- og sykkelbruer i Trondheim kommune som skal bygges i de kommende årene.

Målgruppe: Alle som ferdes til fots og på sykkel – brukere av gang- og sykkelbruer, både i Trondheim og forøvrig i Norge, og ev. internasjonalt.

Ta kontakt

 

Både offentlige myndigheter, interesseorganisasjoner og privatpersoner kan medvirke i planprosessen. Spørsmål og henvendelser om prosjektet kan rettes til prosjektleder Maria Meland Christensen i Trondheim kommune:

E-post: maria-meland.christensen@trondheim.kommune.no
Telefon: 476 59 223