Rosenborgbassenget gang- og sykkelbru

Det skal bygges ny bru over Rosenborgbassenget. Gående og syklende skal få kortere vei mellom Solsiden og Nyhavna.

Før brua kan bygges skal det gjøres et arbeid for å finne ut hvor brua skal plasseres.  Det er to alternative plasseringer for brua som undersøkes.

 • Alternativ 1 (R1): Går fra Solsiden nordover til Dyre Halses gate (i direkte linje mot Beddingen og videre opp Rosenborg gate)
 • Alternativ 2 (R2): Går langs Nidelva ved utløpet av Rosenborgbassenget

Reguleringsplan

Før man kan starte med bygging av ny bru må Trondheim kommune lage en reguleringsplan. Arbeidet med reguleringsplan starter høsten 2023 og er beregnet å ta to år.

Asplan Viak skal bistå Trondheim kommune med å utarbeide reguleringsplan for ny bru over Rosenborgbassenget.

Hva er en reguleringsplan?

En Reguleringsplan

 • fastsetter juridiske rammer for arealbruk innenfor planområdet.
 • består av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse, samt temarapporter.
 • skal sikre medvirkning for alle berørte interesser og myndigheter gjennom planprosessen.
 • blir normalt ferdig i løpet av 1,5 til 2 år.
 • vedtas av bystyret.

Offentlig planprosess med medvirkning

Konseptutvikling

Før arbeidet med reguleringsplan startet har Trondheim kommune sammen med Norconsult AS utredet mulige nye gang- og sykkelbruer sentralt i Trondheim. I løpet av noen år kan byen få flere snarveier over vannet.

Nye gang- og sykkelbruer kan bl.a.:

 • gi kortere gang- og sykkelavstander til mange reisemål – det viktigste tiltaket for å få flere til å gå.
 • oppleves som landemerker/attraksjoner i byen.
 • gi brukerne større valgmulighet i transportnettet.
 • gi nye oppholds- og rekreasjonsmuligheter (rundløyper) for befolkningen i tilknytning til elva/kanalen.
Vinner av tegnekonkurranse. Barnetegning av bru, høsten 2022.

Dokumenter til nedlasting

Har du eller noen av dine nærmeste problemer med balansen?

Da vil vi gjerne høre fra deg! Dette prosjektet vil spesielt fokusere på hva som kan gjøre nye gang- og sykkelbruer brukbare for folk med nedsatt balanseevne. Dette gjelder mange i samfunnet – noen har kortvarige utfordringer med balanse, andre har det resten av livet. Trondheim kommune har fått støtte fra Bufdir til å se nærmere på dette temaet, og funnene vil bli brukt i fremtidige bruprosjekter i Trondheim. 

Bakgrunn for prosjektet

Norge har de siste tiårene innarbeidet funksjonskrav i lover og forskrifter for universell utforming. Krav til (maks) stigning, kontrast etc. er eksempler på funksjonskrav som ivaretar blant annet personer med nedsatt syn og nedsatt bevegelsesevne. 

Trondheim kommune har i mange år jobbet med temaet universell utforming, og er ressurskommune innen universell utforming. Nå ønsker vi å fokusere spesifikt på inkludering av mennesker med nedsatt balanseevne. 

Temaet nedsatt balanseevne kom opp i arbeidet med planlegging av ny gang- og sykkelbru over Rosenborgbassenget i Trondheim. En artikkel av Brian Duguid (Bridges for wobbly people. Balance disorders as an example of inclusive design. Footbridge 2022: Creating Experience, Madrid, Spain, 2022) beskriver flere forhold ved bruer som kan påvirke hvorvidt mennesker med nedsatt balanseevne kan benytte brua eller ikke. Eksempler på fysisk utforming som kan virke ekskluderende på mange er mønster på rekkverk, lyssetting, materialvalg og geometrisk utforming.

Vår balanseevne tar vi gjerne for gitt, inntil vi selv eller noen nær oss opplever problemer knyttet til balanse. Ifølge Duguid er det over 350 medisinske tilstander som kan påvirke vår balanseevne, og 35% av mennesker over 40 år har en eller annen form for nedsatt balanse. For noen kan tilstanden være kortvarig, for andre kan den være kronisk. Nedsatt balanseevne kan skyldes både diagnostiserte og ikke-diagnostiserte lidelser, knyttet til indre øre, sentralnervesystemet, hjerte- og karsykdommer og psykiske lidelser. Andelen av befolkningen som er berørt kan forventes å øke med “eldrebølgen”. 

Trondheim kommune anser fokuset på universell utforming som et viktig ledd i arbeidet med å øke folkehelsen i samfunnet. Bedre tilrettelegging for gange og sykling i tilknytning til populære promenader langs Nidelva, fjorden og kanalområdene i Trondheim er blant de tiltakene som har stor effekt på folks hverdagstrim og som gir mange økt livskvalitet.

Målene vi ønsker å oppnå gjennom tiltaket er følgende:

Mål 1: Økt kunnskap om tilrettelegging for personer med nedsatt balanseevne

Målet med tiltaket er å øke kompetansen om hvordan det kan tilrettelegges for personer med nedsatt balanseevne. Samtidig skal tiltaket gi økt kunnskap om hvordan tilrettelegging for mennesker med nedsatt balanseevne ivaretar alle i samfunnet. Økt kunnskap vil i første omgang knyttes til ny gang- og sykkelbru over Rosenborgbassenget, et konkret prosjekt Trondheim kommune har pågående sentralt i byen.

Målgruppe: Trondheim kommune, innleide konsulenter som deltar i arbeidet.

Mål 2: Ekstrahere kunnskapen til prinsipp for utforming av gang- og sykkelbruer

Trondheim kommune vil oppsummere og videreutvikle den økte kunnskapen om nedsatt balanseevne til designprinsipp og/eller funksjonskrav, og gjøre kunnskapen lett tilgjengelig for andre. Målet er at prinsippene/funksjonskravene skal være gode og inkluderende for alle, også de som ikke har nedsatt balanseevne.

Målgruppe: Trondheim kommune, innleide konsulenter som deltar i arbeidet.

Mål 3: Formidle kunnskapen til bransjen og andre byggherrer (kommuner)

Trondheim kommune ønsker å formidle ny kunnskap om universell utforming til andre aktører som jobber med gang- og sykkelbruprosjekter. Tiltaket er godt egnet til å videreformidles gjennom artikler og videofortellinger. Funnene tenkes formidlet nasjonalt gjennom flere kanaler, både i trykte magasiner, nettmagasiner og som videofortelling (åpent tilgjengelig på internett).

Målgruppe: Prosjekterende i bygg- og anleggsbransjen; arkitekter, landskapsarkitekter og rådgivende ingeniører.

Mål 4: Implementere kunnskapen i utforming av lokale gang- og sykkelbruprosjekter

Trondheim kommune planlegger å bygge 5 til 6 nye gang- og sykkelbruer sentralt i byen. Resultatene fra tiltaket tenkes innarbeidet i konkurransegrunnlaget for kommende plan- og designkonkurranser for alle nye gang- og sykkelbruer i Trondheim kommune som skal bygges i de kommende årene.

Målgruppe: Alle som ferdes til fots og på sykkel – brukere av gang- og sykkelbruer, både i Trondheim og forøvrig i Norge, og ev. internasjonalt.

Ta kontakt

Både offentlige myndigheter, interesseorganisasjoner og privatpersoner kan medvirke i planprosessen. Spørsmål og henvendelser om prosjektet kan rettes til prosjektleder Maria Meland Christensen i Trondheim kommune:

E-post: maria-meland.christensen@trondheim.kommune.no
Telefon: 476 59 223