Aktører

Et tett og forpliktende samarbeid mellom Trondheim kommune, Trøndelag fylkeskommune og Statens vegvesen er en nøkkel til Miljøpakkens suksess. Her er en oversikt over alle nivåene i samarbeidet.

Illustrasjon av faggruppene; informasjon, kollektiv, sykkel, trafikksikkerhet, støy, vegprosjekt, miljø og gåing

Faggrupper

Dette er grupper satt sammen av fagfolk fra Trondheim kommune, Statens vegvesen og Trøndelag fylkeskommune. I kollektivgruppa sitter i tillegg AtB og Jernbanedirektoratet, mens Syklistenes landsforening møter i sykkelgruppa.

Gruppene anbefaler tiltak innenfor hvert fagområde. Bak prioriteringslistene ligger både faglige analyser, politiske føringer og innspill fra publikum. Noen eksempler: Bruk av transportmodeller som beregner trafikkstrømmer, informasjon fra AtB om kollektivtrafikk, støykartlegging, ulykkesstatistikk, innspill fra skoler og beboere.

Illustrasjon av faggrupper

Programråd

Miljøpakkens programråd består av administrativ ledelse i Trondheim, Stjørdal, Malvik og Melhus kommuner, Statens vegvesen, Trøndelag fylkeskommune, Jernbanedirektoratet og Miljøpakkens sekretariat. Utvalget samordner innspillene fra hvert fagområde, og lager forslag til prioritering og finansiering innenfor tilgjengelige rammer.

Miljøpakkens sekretariat består av fire personer. Sekretariatet er partsuavhengig, og står for den daglige, administrative ledelsen på vegne av programråd og kontaktutvalg.

Illustrasjon av programrådet

Kontaktutvalg

Forslagene fra programrådet blir behandlet av kontaktutvalget for Miljøpakken. Der deltar den politiske ledelsen i Trondheim kommune og Trøndelag fylke, sammen med ledelsen i Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet og Fylkesmannen i Trøndelag.

Illustrasjon av kontaktutvalget

Lokalpolitisk behandling i bystyret og fylkestinget

Trondheim bystyre og Trøndelag fylkesting vedtar til slutt prosjektene gjennom Miljøpakkens handlingsprogrammer. Statlige investeringer behandles i tillegg i Stortinget. Handlingsprogrammene var tidligere ett-årige. Fra og med 2014 dekker de fire år, men med budsjettering for hvert enkelt år.

Illustrasjon av stortinget

Stortingsproposisjoner

Stortinget godkjente Miljøpakken i 2009, og Miljøpakkens trinn 2 i 2013. Stortinget behandler også de årlige statlige investeringene gjennom statsbudsjettet.