Hva er nullvekstmålet?

Trondheimsområdet vokser med rundt 3000 innbyggere i året. Det gir et økt press på sentrumsområdene, hvor stadig flere mennesker skal transportere seg gjennom samme område. Nullvekstmålet sier at personbiltrafikken på tross av dette ikke skal øke – null vekst – og at all vekst i persontransport dermed skal skje med kollektiv, sykling og gange. Målet er nedfelt i byvekstavtalen og er styrende for Miljøpakkens arbeid.