Hva er byvekstavtalen?

Byvekstavtalen er en avtale mellom kommunene Trondheim, Melhus, Malvik og Stjørdal, Trøndelag fylkeskommune og Staten (ved Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet) som gjelder for perioden 2019–2029. Nullvekstmålet er det overordnede målet for avtalen, som også skal bidra til mer effektiv arealbruk og mer attraktive by- og tettstedssentra.

Tiltakene i byvekstavtalen – altså Miljøpakkens prosjekter – finansieres med statlige midler, fylkeskommunale og kommunale midler og bompenger. Det er en forutsetning at det kreves inn bompenger lokalt for å kunne utløse statlige midler.