Prosjekter

Skrevet av: Hans Kringstad

Publisert: 02 mai 2014

Lesetid: 3 min

Vedtak: Norges beste sykkelby

Bystyret med ambisiøs plan for Trondheim.

Trondheim skal bli Norges beste sykkelby. Det vedtok bystyret som ledd i en langsiktig sykkelstrategi 24.april.

Hovedmålet er å doble syklistenes andel av alle reiser i Trondheim fra 7,5 prosent i 2009/2010 til 15 prosent i 2025. Det tilsvarer en økning fra 40 000 til ca 100 000 daglige sykkelturer. Antall sykkelturer må mer enn dobles når andelen dobles, siden byen og trafikken vokser fort.

Strategien beskriver en rekke indikatorer som kan vise om byen er best. Politikerne ønsker årlig tilbakemelding om måloppnåelse.

Slått av Kristiansand
Trondheim lå lenge på topp i sykkelandel blant de største byene, men ble passert av Kristiansand på siste, landsomfattende måling. Flere byer satser nå kraftig på mer sykling. Det skyldes at sykkelanlegg er billige og effektive tiltak for å kutte bilkøer og bedre miljøet.

Sykkelstrategien skal bidra til å alminneliggjøre sykling i Trondheim. Den peker særlig på behovet for å få barn, ungdom og kvinner til å sykle mer. Kort sagt sier den at flere skal sykle, det skal bli tryggere å sykle og enklere å velge sykkel som reisemåte i Trondheim.

Blant tiltakene er:
• Bedre og flere fysiske anlegg. Gjennom Miljøpakken skal Trondheim få et sammenhengende hovednett for sykkel med høy standard. En stor del skal bestå av sykkelveg med fortau, der syklister og fotgjengere har hver sine felt. Mer sykkelparkering er viktig.
• Bedre drift og vedlikehold.
• Kommunikasjon og god opplæring, særlig i skolene.

Politikerne
kom med flere innspill i tillegg til den foreslåtte strategien. De vil blant annet ha:
• Sykkelparkering for minst 1/3 av elevmassen ved nye skoler eller skoler som pusses opp.
• Konkrete tiltak i regi av hver eneste skole for å fremme sykkelbruk og sykkelglede.
• Bedre sykkelparkering spesielt ved kollektivholdeplasser.
• Tiltak som gjør det lettere å få med sykkel på buss, trikk og tog.

Sykling øker allerede
Miljøpakken skal bruke ca 1,5 milliarder kroner på sykkeltiltak fram til 2025.  Det er allerede bygd flere strekninger med separate sykkelveger, røde sykkelfelt i Midtbyen og to gang- og sykkelbruer som binder bydeler sammen.

Tellinger tyder på at sykkeltrafikken til og fra Midtbyen økte med 20 prosent i perioden 2011-2013.

Her kan du studere vedtatt Sykkelstrategi for Trondheim 2014-2025.

Se også saksprotokoll fra bystyrets behandling.