Prosjekter

Skrevet av: Lars Erik Sira

Publisert: 29 april 2011

Lesetid: 2 min

Varsel om igangsatt planarbeid

Med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-1 kunngjøres herved oppstart av reguleringsplanarbeid for nytt kollektivfelt, gangveg og sykkelveg på deler […]

Med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-1 kunngjøres herved oppstart av reguleringsplanarbeid for nytt kollektivfelt, gangveg og sykkelveg på deler av Strindvegen. Det er konkludert med at planen ikke faller inn under vilkårene for konsekvensutredning.

Formålet med planarbeidet er å bedre framkommeligheten for kollektivtransporten, for gående og for syklende.

Planinitiativet har til hensikt å binde sammen planområdet med opparbeidet kollektivfelt/gangveg/sykkelveg vest for planområdet. Dette vil gi et mer helhetlig trafikksystem i området.

Planarbeidet er en del av miljøpakken Trondheim.

Innspill til planarbeidet sendes astrid.hanssen@vegvesen.no, eller Statens vegvesen, Region Midt, Fylkeshuset 6406 Molde innen 01.06.2011.

Kart planavgrensing Strindvegen.