Prosjekter

Skrevet av: Lars Erik Sira

Publisert: 19 mai 2016

Lesetid: 3 min

Stenging av gang- og sykkelveg, bussholdeplasser og avkjøring på Hårstad

Veger stenger fra 24. mai. Bussholdeplasser stengt fra og med 18. mai.

Som en del av bygginga av ny E6 fra Tiller til Melhus skal vi bygge nytt toplanskryss og ny gang- og sykkelvegbru på Hårstad. I dette området skal vi også legge strømkabler, fiberkabler, fjernvarme og vannledning. Dette arbeidet starter nå. Videre skal vi legge overvann, drens og kummer for E6 og rampene til krysset. Arbeidet med rampene er planlagt bygd tidlig i anleggsfasen. Ny trase for E6 skal dessuten senkes 4-5 meter i dette området. Dette innebærer uttak av store mengder myr.

På grunn av alle disse aktivitetene har vi nå behov for å gjøre endringer i anleggsområdet som berører alle trafikantgrupper på Hårstad. Endringene får negative konsekvenser for trafikantene.

Fra 24. mai kl. 22 stenger vi følgende veger:

Stengt gang- og sykkelveg

Undergangen under E6 og gang- og sykkelvegen forbi forbrenningsanlegget på Hårstad blir stengt for gående og syklende fram til våren 2017.

Årsaken til at vi stenger undergangen og gang- og sykkelvegen er hensynet til trafikantenes sikkerhet. Det er svært vanskelig å gjennomføre anleggsarbeidet på en sikker måte med folk gående og syklende gjennom anleggsområdet.

Alternative kryssingspunkter for gående og syklende er undergangen ved Sandbakken ca. 1 km sørover og gang- og sykkelbrua mellom Jarveien og XXL ca. 1 km nordover.

Den nye gang- og sykkelvegbrua er planlagt ferdig våren 2017.

Stengt avkjøring

På E6 har kjørende i sørgående retning hatt muligheten til å ta av fra E6 og inn på lokalvegen Johan Tillers vei. Denne avkjøringa blir nå stengt. Området der vegen går i dag blir fra nå av en del av anleggsområdet. Avkjøringa blir ikke gjenåpnet.

Stengte bussholdeplasser

Som en følge av at undergangen under E6 på Hårstad blir stengt, blir også bussholdeplassen «Johan Tillers vei E6» stengt på begge sider av E6. Holdeplassene ble tatt ut av trafikk fra og med 18. mai.

Alternative holdeplasser er «Sandmoen E6» ca. 1 km sørover og «E6 City Syd» ca. 1,6 km nordover.

Vi er usikre på om og eventuelt når vi kan åpne holdeplassene igjen. Våren 2017 vil vi ta stilling til en eventuell gjenåpning av holdeplassene.

Det nye Hårstadkrysset er planlagt ferdigstilt høsten 2018, og vil da få nye bussholdeplasser.