Prosjekter

Skrevet av: Kristin Gjærevoll

Publisert: 06 desember 2011

Lesetid: 2 min

Starter regulering av Brundalsforbindelsen

Planene om å bygge vegen øst i Trondheim hentes opp igjen.

Brundalsforbindelsen skal bedre trafikksikkerheten, øke tilgjengeligheten til NTNU på Dragvoll og skolesenteret i Brundalen, bedre atkomsten til østre boligområder og Jonsvatnet, samt avlaste boligområdene på Øvre Charlottenlund og Jakobsli. I tillegg vil forbindelsen redusere trafikkmengden langs Jonsvannsveien mellom Moholt og Stokkanhaugen. Planen vil også omfatte en vesentlig utbygging av gang- og sykkelvegnettet.

Les om reguleringen på Trondheim kommunes nettsider

Frist for å komme med innspill i planprosessen er 14. desember. Send e-post til: firmapost-midt@vegvesen.no eller jon-einar.lien@vegvesen.no.

Nå skal vi først utarbeide planprogrammet. Det legger vi ut på prosjektsidene til E6 Trondheim-Stjørdal når det er blitt vedtatt i bygningsrådet på nyåret. Vi starter planleggingen med tanke på å få reguleringsplanforslaget på høring etter førstegangsbehandling i bygningsrådet. Etter framdriftsplanen skal bystyret vedta reguleringsplanen i løpet av 2012. Når vi tar fatt på planarbeidet, vil vi vurdere mulig etappevis utbygging.

Finansiering av Brundalsforbindelsen er uavklart, og oppstart av vegarbeidene vil tidligst kunne skje i tidsperioden 2015 – 2022.