Prosjekter

Skrevet av: Kristin Gjærevoll

Publisert: 16 november 2012

Lesetid: 2 min

Regulering av ny E6 mellom Storler og Sentervegen i gang

Statens vegvesen har satt i gang ny regulering for strekningen. Løsningen vil bli relativt lik den tidligere løsningen.

Et stort vegprosjekt som dette innebærer også bygging av støyvoller, støyskjermer, omlegging av vann og avløpsledninger, omlegging av kabler og bygging av nye bruer og underganger. 
Etter å ha planlagt prosjektet i detalj, viser det seg at vi har behov for større disponibelt areal i byggeperioden enn først antatt. Det betyr at flere vil bli berørt av midlertidige erverv enn i den tidligere reguleringsplanen. Med unntak av noen få steder, blir imidlertid ikke de permanente inngrepene større enn den gjeldende reguleringsplanen viser.

Ønsker innspill
Målet med planarbeidet er å skaffe et formelt plangrunnlag for å bygge ny E6 med tilhørende kryssløsninger. Planen skal utføres i samarbeid med Trondheim kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune.
Alle involverte får informasjon tidlig i prosessen, slik at de som ønsker det kan komme med innspill. Når planprosjektet er godkjent, vil det legges ut til offentlig ettersyn. Berørte parter får varsel, og kan komme med merknader innen en frist. Deretter bearbeides planforslaget videre, og sendes til politisk sluttbehandling i Trondheim kommune. Vi antar at planforslaget vil være klart for 1. gangs behandling i utvalget for plansaker i løpet av første halvår 2013.

Her kan du lese Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid Storler – Sentervegen

Kart_regulering_sentervegen_storler