Prosjekter

Skrevet av: Lars Erik Sira

Publisert: 02 juli 2014

Lesetid: 2 min

Ny sykkelveg og kollektivfelt i Strindvegen

Anleggsarbeidet er i gang.

Anleggsarbeidet med å bygge nytt sykkelveg med fortau og kollektivfelt i Strindvegen fra Klæbuvegen til S.P. Andersens veg er nå i gang.

I slutten av juni startet entreprenøren Søbstad AS opp arbeidet med sykkelveg med fortau. Deler av denne jobben skal være ferdig i slutten av august 2014.

I tidsrommet 23. juni-17. august 2014 er Elgeseter bru innsnevret fra fire til to felt, og Strindvegen fungerer som en av hovedomkjøringsrutene for mye av trafikken som vanligvis kjører Elgesetergate inn til byen.  Derfor begynner arbeidet med kollektivfeltet, som vil medføre at deler av Strindvegen må innsnevres, først når arbeidene på Elgeseter bru er ferdig.

Anleggsarbeidene antas å være ferdig i desember 2014. Hensikten med prosjektet er å bedre framkommeligheten for kollektivtransporten, gående og syklende.

Midlertidig omlegging av gang- og sykkelveg

Frem til slutten av august blir myke trafikanter ledet fra Strindvegen til Hans Osnes veg – nord for Strindvegen. Det er satt opp midlertidig skilt på respektive steder.

Det vil også være mulig for myke trafikanter å benytte fortau på sørsiden av Strindvegen.

Når arbeidet med kollektivfelt starter i august, får myke trafikanter benytte den nye sykkelvegen og det nye fortauet.

Oppdatering uke 36

I løpet av uke 36 blir deler av anlegget åpnet permanent slik at går å sykle eller gå langs Strindvegen. Hele sykkelvegen med fortau blir ikke åpnet før resten av anlegget er ferdig i november. Arealet som åpner nå er kun to meter bredt, slik at gående og syklister må ta hensyn til hverandre. Den gamle omkjøringsruta for gående og syklende kan fortsatt benyttes.