Prosjekter

Skrevet av: Kristin Gjærevoll

Publisert: 12 oktober 2011

Lesetid: 3 min

Knytter sammen bydeler

Ny tverrforbindelse binder sammen Lade og Strindheim.

Gang- og sykkelveien blir en halv kilometer lang og skal starte ved Dronning Mauds Minne. Etter å ha krysset to jernbanelinjer ender den like ved kjøpesenteret City Lade. Det gir 1300 flere beboere på Strindheimsiden mindre enn ti minutters gangavstand til City Lade, idrettsanleggene og andre tilbud i området. Rundt 2 800 flere får mindre enn ti minutters sykkelavstand.

Ta bussen til Innherredsveien – gå til butikkene!
Tverrforbindelsen kan også bidra til å få opp andelen som besøker Lade uten egen bil, ettersom den gir langt raskere adkomst fra kollektivtrafikken i Innherredsveien. I dag har City Lade i snitt ca. 10 000 besøkende hver dag, anslagsvis 9 000 av dem bruker bil. Tverrforbindelsen blir enda viktigere når det etter hvert utvikles en ny bydel i Lillebyområdet.

Tverrforbindelsen er en del av hovedanleggprosjektene på Lade, som hovedsakelig finansieres gjennom avtaler med grunneiere. Det resterende belpet på 36 millioner kommer fra Miljøpakken.

Fakta om prosjektet
Prosjektet sett fra Innherredsveien:
* Dalen/Thrond Nergaards veg (v Dronning Mauds minne) fortau og fast dekke, ca 140 m.
* Derfra bygges sykkelveg med 3 m bredde og fortau med 2,5 m bredde.
* Det lages undergang under Stavne-/Leangenbanen og bru over Meråkerbanen.
* Brua blir en trekonstruksjon med søyler som fundament.
* På nordsida av Nordlandsbanen: fylling før forbindelsen når vegnettet på Ladesida.
* Hele tverrforbindelsen er på 500 m.

Høydeforskjellene i kombinasjon med sikt har gjort det krevende å få til universell utforming i stigning (1:20). Dette blir løst ved å bygge en sløyfe mellom undergangen og brua, noe som gir en spennende konstruksjon. Fotgjengere kan bruke en trapp som gir 50 m kortere veg.

Framdrift:
Forberedende anleggsarbeid arbeid begynte i juni.
Graving har nå startet i Thrond Nergaards veg.
Undergangen under Stavne-/Leangenbanen blir satt på plass rundt 22.oktober.
Hele forbindelsen skal være ferdig sommeren 2012.