Prosjekter

Skrevet av: Kristin Gjærevoll

Publisert: 31 mai 2013

Lesetid: 3 min

Klart for Miljøpakken 2

Vil gi Trondheim et enda tryggere, mer effektivt og miljøvennlig transportsystem, mener regjeringen.

Det sa samferdselsminister Marit Arnstad i forbindelse med at regjeringen i statsråd i dag banket gjennom trinn 2 av Miljøpakken, som er en videreføring og utvidelse av trinn 1.

– Resultatene fra Miljøpakke Trondheim hittil er vellykket, med 10 prosent reduksjon i biltrafikken og 40 prosent vekst i kollektivtrafikken. Tiltakene i trinn 2 gir en balansert avveining mellom nødvendig vegbygging og styrking av miljøvennlig transport. Bompengeordningen utvides med flere bomstasjoner. Dette er tiltak som begrenser biltrafikken og som samtidig øker inntekter for å finansiere utbygging av et mer miljøvennlig og effektivt transportsystem, sier samferdselsministeren.

Evaluering av det nye bompengesystemet

Det er planlagt 16 nye bomstasjoner i tillegg til dagens sju. Alle bomstasjonene får innkreving hele døgnet og i begge retninger, og ordningen med høyere takster i rushtiden skal videreføres. Etter at det nye bompengeopplegget har vært i drift i ett år, skal det gjennomføres en evaluering av innkrevingen.

– Hele troverdigheten til bompengeinnkreving er avhengig av at de som betaler har nytte av prosjektet. Det er dette nytteprinsippet vi vil evaluere etter ett års tid, sier Arnstad til Adresseavisen

Miljøpakken ønsket opprinnelig å bruke av bompengene til drift og vedlikehold av sykkelveger og kollektivfelt, men dette sa regjeringen nei til.

Vegprosjekter

Utbygging E6 Jaktøya – Tonstad og riksveg 706 Sluppen – Stavne inngår i Miljøpakke Trondheim, og er prioritert med til sammen vel 1,6 milliarder kroner i statlige midler i Nasjonal transportplan 2014-2023 til delfinansiering av prosjektene. I tillegg kommer tiltak for trafikksikkerhet, miljø og kollektivrafikk. Det er også aktuelt med statlige midler fra ”Belønningsordningen for bedre kollektivtrafikk og mindre bilbruk i byområdene” og fra den nye ordningen ”Helhetlige bymiljøavtaler.”

Tiltak for kollektivtrafikken

Miljøpakke Trondheim trinn 2 betyr at arbeidet med å fjerne flaskehalser for kollektivtrafikken vil bli videreført, blant annet ved å etablere kollektivfelt og oppgradere dagens knutepunkter og holdeplasser med universell utforming og bedre trafikkinformasjon. Ombygging av Elgeseter til kollektivgate med høg standard inngår også i tiltakene. Det er dessuten lagt opp til å fornye trikketraseen mellom St. Olavs gate og Ila.

Deler av bompengeinntektene skal gå til drift av lokal kollektivtransport. Midlene skal være et supplement til den ordinære innsatsen over fylkeskommunens budsjett. Det blir derfor lagt til grunn at fylkeskommunenes bevilgninger til kollektivtrafikken blir holdt på minst samme nivå som i dag. Bompengene til drift av kollektivtransporten i Trondheim skal etter planen nyttes til å utvide busstilbudet og til å finansiere en videreføring av allerede gjennomførte takstreduksjoner.