Prosjekter
Bilde av anlegget og sentrale folk

Skrevet av: Miljøpakken

Publisert: 23 november 2011

Lesetid: 3 min

Gjør Strindvegen bedre for syklister

Nytt gang- og sykkelanlegg åpner i dag.

Anlegget består av om lag 200 meter sykkelveg med fortau langs Strindvegen, inkludert en bru på 15 meter. Det starter ved rundkjøringen i krysset Strindvegen/Dybdalsveg/Torbjørn Bratts veg og avsluttes ved Lerkendal gård.

– Sykkelveg med fortau gir et bedre tilbud til myke trafikanter ved at gående og syklende blir separert i egne felt, adskilt fra biltrafikken. Denne løsningen vil trolig bli mer og mer vanlig, blant annet ble den valgt til det nyåpnede anlegget i Søndre Ilevollen, sier Per Olav Krogstad, byggeleder i Statens vegvesen.

Tryggere og triveligere
Tidligere var sikten dårlig for syklister fra ulike kanter som krysset hverandre ved Sintef. Dette førte til kollisjoner og ulykker. Den nye gang- og sykkelbrua gir nå syklende langs Tyholtruta en direktetrasé utenom dette krysset. Prosjektet har også gjort det gamle krysningspunktet mer oversiktlig ved å fjerne vegetasjon.

I tillegg har Miljøpakken sørget for belysning under den nye gang- og sykkelbrua. Dette gjør det triveligere for gående og syklende å ferdes under den.

Prosjektet har også hevet gangfeltet ved rundkjøringen i krysset Strindvegen/Dybdalsveg/Torbjørn Bratts veg for at bilene skal senke farten til fordel for gående og syklende. Gangfeltet vil bli universelt utformet.

Totalt koster prosjektet om lag 8 millioner kroner, mye av kostnadene er knyttet til den nye gang- og sykkelbrua. Prosjektet er en del av Miljøpakkens sykkelsatsning som legger til rette for å reise mer miljøvennlig.

Merkes til våren
Anlegget vil bli merket til våren. Da vil sykkelvegen bli delt med en gul stripe og merket for kjøring i to retninger, i likhet med det som er gjennomført i Ila. Området ved gang- og sykkelbrua vil også bli triveligere til våren, da vil det bli hensiktsmessig beplantet.

Mer om sykkelanlegget i Strindvegen