Prosjekter

Skrevet av: Lars Erik Sira

Publisert: 27 oktober 2016

Lesetid: 3 min

Flere trafikkomlegginger på E6 de neste tre ukene

Det er planlagt flere trafikkomlegginger og annet arbeid som berører trafikantene på E6 i uke 44, 45 og 46.

Dette skjer, hvor og når:

Industriveien på Heimdal i uke 44 til 48 (31.10-2.12)

Industriveien sør for Terminalen blir stengt for all motorisert trafikk fra 31. oktober. Se kart. Gang- og sykkelvegen vil være framkommelig. Arbeidet her vil i utgangspunktet pågå til og med uke 48. Vi tar høyde for at vi kan trenge noe mer tid. Årsaken til stengingen er omlegging av vann- og avløpsnettet i Sandbakken-området.

Sandmoen uke 44 og 45 (31.10-11.11)

  1. Midtrekkverk nord for Sandmoen bru blir fjernet. Se rød stripe på skisse. Deretter blir E6 på Sandmoen sideflyttet østover. Dette arbeidet skjer fra kl. 22-06 natt til tirsdag 1., onsdag 2. og torsdag 3. november. Nordgående trafikk på E6 blir disse nettene ledet om Østre Rosten fra krysset på Sandmoen. Sørgående trafikk på E6 går som normalt, men med redusert hastighet og innsnevret kjørebane.
  2. Avkjøringa til Industrivegen fra E6 blir stengt midlertidig i løpet av uke 45.
  3. Bussholdeplassen E6 Sandmoen i sørgående retning blir flyttet 200 meter sørover i løpet av uke 45. Bussholdeplassen E6 Sandmoen i nordgående retning ble flyttet 200 meter sørover natt til 27. oktober.

Disse endringene på Sandmoen gjøres for å frigjøre plass til å bygge ny E6 og ei ny gang- og sykkelbru til erstatning for dagens undergang. Vestenden av brua blir bygd først.

Hårstad uke 45 (7.11-11.11)

E6 på Hårstad blir lagt i ny trase i løpet av uke 45. Se strekning på skisse.

Det kan bli behov for arbeid nattestid i uke 44 og 45 for å klargjøre den nye traseen. Dette arbeidet får ikke konsekvenser for trafikken på E6.

Omlegginga gjøres for å frigjøre plass til å bygge ei ny vegbru over nye E6 samt ei gang- og sykkelbru til erstatning for dagens undergang.

Ekra (Klett) i uke 45 eller 46 (7.11-18.11)

E6 på Ekra, Klett blir lagt i ny trase og med rundkjøring. Se skisse.

Omlegginga gjøres for å bygge en ny framtidig undergang under E6.