Prosjekter

Skrevet av: Hans Kringstad

Publisert: 22 januar 2020

Lesetid: 2 min

Bedre å gå og sykle på Kolstad

Miljøpakken skal ruste opp gang- og sykkelvegen mellom Huseby (Kongsvegen) og Bjørndalsbrua.

Dette er en viktig og mye brukt trase for myke trafikanter. Strekningen er 1,1 kilometer lang og går gjennom et tett befolket område på Kolstad.

Arbeidet startet i april og skal være ferdig i løpet av juli.

Strekningen ble bygd tidlig på 1970-tallet. Den er i en elendig forfatning med ødelagt dekke og delvis manglende kantstein. Det er vanskelig å drifte gang- og sykkelvegen vinters tid blant annet fordi kummer og sluk stikker opp.

Den 1,1 km lange gang- og sykkeltraseen strekker seg fra Husebytunet, gjennom Kolstad og fram til Bjørndalsbrua. Hele den markerte strekningen skal få god standard i løpet av våren.

Traseen vil få en helt annen standard enn før. Bærelaget skal skiftes ut og det kommer granittstein langs hele strekket. Prosjektet er kostnadsberegnet til 7,2 mill. kr.

Gang- og sykkelvegen er mye brukt. Den inngår i Byåsenruta som er en del av hovednettet for sykkel i Trondheim.

Arbeidet skal gjennomføres etappevis, men det kan bli vanskelig å bruke traseen i perioder. Miljøpakken setter opp informasjon om alternative ruter hvis det blir nødvendig å stenge helt.

Fra den østligste delen av traseen, like ved Bjørndalsbrua og Metrobusstasjonen med samme navn.