Strekninger som skal utbedres for Metrobuss

Flere gate- og vegstrekninger må bygges om eller utbedres på de tre linjene for Metrobuss. Etter hvert kommer ca 10 kilometer nye kollektivfelt.

Nedenfor finner du kort informasjon om de strekningsvise utbyggingene som blir fullført eller starter opp før Metrobuss begynner å kjøre 3. august 2019.

De store prosjektene i Elgeseter gate, Kongens gate, Olav Tryggvasons gate og Innherredsveien (kollektivbuen) kommer senere.

Sivert Thonstads veg
Gata skal gjøres litt bredere. Hindringer som gjør det vanskelig for lange busser å møtes, skal bort. Målet er å gi god framkommelighet for Metrobuss innen august 2019. Endelig breddeutvidelse med tanke på fotgjengere og syklister er ikke bestemt. Strekningen er ca 750 meter. Det kommer ett par stasjoner i hver ende. Politikerne har valgt Sivert Thonstads veg framfor Bjørndalen som trase for å nå flest mulig reisende og pga kostnader.

Munkvoll
Kjørebanen i Arnt Smistads veg på Byåsen skal utvides litt i bredden over en strekning på ca 350 meter.  Det skal skje bla ved å fjerne en grøntrabatt.   Det kommer ett par stasjoner i vegen. Arnt Smistads veg er valgt som trasé framfor Selsbakkvegen bla for å slippe omfattende ombygging av kryssing med trikkelinje. Strekningen ligger mellom Byåsen barneskole og Hallset. Stasjonen ved barneskolen blir oppgradert. Skal stå klart til 3. august 2019.

Haakon VIIs gate
Metrobuss skal sikres god framkommelighet uten at biltrafikken på Lade blir hindret. Dette er et omfattende og komplisert prosjekt hvor endelige løsninger ikke er avklart. Planen omfatter kollektivfelt over en strekning på ca 1,3 km og ei ny rundkjøring ved idrettsanleggene i Haakon VIIs gate. Krevende å få ferdig til Metrobuss begynner å kjøre. Midlertidig trasé i Lade Allé er diskutert.

Jarleveien
Nye kollektivfelt kommer over en strekning på ca 900 meter. I tillegg skiltes et bilfelt om til kollektivfelt i motsatt retning. Miljøpakken bygger også sykkelveg med fortau langs vegen. Ferdig til Metrobuss begynner å kjøre.

Bromstadvegen
Fire-felts veg der to felt blir kollektivfelt over en strekning på ca 350 meter. Jarlevegen og Bromstadvegen ligger som forlengelser i hver ende av Haakon VIIs gate. Ferdig til august 2019.

Ranheimsvegen
Diverse mindre utbedringer planlagt, bla bedre kryssing for fotgjengere og såkalte bussputer i stedet for opphøyde gangfelt. Den aktuelle strekningen er 2,5 km lang og går fra Skovgård til Ranheim. Ferdig til Metrobuss starter.

Kolstadvegen
Mellom Bjørndalsbrua og bussrampen i retning Flatåsen. Utvides med ett felt for bussen over en strekning på 450 meter mot Flatåsen. Ett felt omskiltes til kollektivfelt over en strekning på 600 meter mot byen. Ferdig til august 2019.

Østre Rosten
Mellom City Syd og Tonstadskrysset skal det bygges ca 1 km kollektivfelt i nordgående retning. Ferdig til august 2019.

Ringvålvegen
Skal utvides og rettes ut over en strekning på ca 300 meter mellom Ola Laulos veg og Kirkeringen nær Heimdal sentrum.

Andre tiltak på viktige strekninger for Metrobuss:
Dybdahls veg: Ferdig utbygd i regi av Milkjøpakken.
Jonsvannsveien: Utbygging for kollelktivfelt har startet. Hele strekningen fra Dybdahls veg til Omkjøringsveien er ferdig  ombygd til august 2019.
Høgskoleringen forbi NTNU: Ombygging pågår i regi av Miljøpakken,.ferdig til august 2019.

Strekninger som ikke er ventet ferdig innen 2019, og der endelige løsninger er uavklart:
Okstadbakken kan få kollektivfelt i begge retninger.
Byåsvegen er en utfordring der både buss og myke trafikanter trenger mer plass.
Skovgård: Kockhaugvegen/Grilstadvegen – kryss kan bli gjort om til rundkjøring.

I tillegg kommer de store gateprosjektene i og nær Midtbyen.

Les mer om Metrobuss.

Om stasjoner.

Om knute-og omstigningspunkt.

Planer som ligger til offentlig ettersyn nå.

Statens vegvesens metrobussplaner til offentlig ettersyn.