Knute- og omstigningspunkt for Metrobuss

Ca 40 av 150 stasjoner på de tre hovedlinjene for Metrobuss kommer ved slike nav. I tillegg til selve stasjonene settes det av plass til busser som venter på å starte på rutene sine. Endestasjonene må ha snuplass, og noen steder skal ha ladestasjoner for de 35 el-bussene som kommer.


Navene skal bygges slik at folk går trygt mellom plattformene. Det er planlagt gode gang-og sykkelforbindelser og god sykkelparkering ved de viktigste omstigningspunktene.

Alle følgende knute- og omstigningspunkt skal stå ferdig til 3. august 2019, eller de skal ha midlertidige løsninger som er gode nok til at det nye systemet fungerer:

Ranheim
Endepunkt for linje M1 i Peder Myhres veg. M1 vil korrespondere med lokalruter. Det kommer busslomme på hver side. Byggestart tidligst høsten 2018. Området skal utvikles som bydelssenter med butikker og boliger.

Skovgård
Omstigningspunkt ved det travle krysset Kockhaugvegen/Grilstadvegen. Krevende område både for busstrafikken, bilister, syklister og fotgjengere. Flere busslommer må plasseres nær krysset. Uavklart om man går for en enkel løsning eller en mer omfattende utbedring av hele området. Byggestart tidligst 2018/2019.

Strindheim
Knutepunkt for busstrafikken like ved Sirkus Shopping. Linje M2 stopper her, linje M1 går gjennom knutepunktet i Innherredsveien. Dagens fire stasjoner skal utbedres. Det må også settes av plass til busser som venter utenfor selve knutepunktet i Falkenborgveien mot Ranheimsvegen. Byggestart 2018/2019.

Trondheim sentralstasjon
Knutepunkt for alle typer reisende. Midlertidig løsning består i å sette opp bedre leskur på dagens holdeplasser. En større utbygging av hele stasjonsområdet er planlagt og under regulering. Det gir mulighet til å bygge kollektivfelt med stasjoner på begge sider av gata. Usikkert om en slik løsning kan stå klar til august 2019.

Prinsenkrysset
Er ferdig og tilpasset Metrobuss. Alle tre Metrobusslinjer vil passere. Antall busser gjennom krysset går ned, men passasjerkapasiteten øker.

Studentersamfundet
Her kommer midlertidige løsninger med oppgradering av dagens stasjoner i Elgeseter gate og Klostergata. Det skjer i påvente av ombygging av Elgeseter gate og utbygging av NTNU Campus. Alle tre Metrobusslinjer passerer også her.

Lerkendal
Utbedring av dagens to stasjoner i Strindvegen og en i Holtermannsveien. Det må bygges ny stasjon for trafikk ut av byen i Holtermannsveien.

Sluppen
Dagens holdeplasser ved Kroppanbrua blir lagt ned av hensyn til trafikksikkerhet. Erstattes av et omstigningspunkt kalt Sluppen ved Holtermannsveien/Bratsbergvegen. Metrobusslinjer 1 og 2 kobles til ny linje via Omkjøringsveien. På sikt er det planer om omfattende utbygging av infrastruktur på Sluppen. Det vil kunne åpne for et nytt terminalområde.

Tonstad
Svært viktig og travelt omstigningspunkt kommer inne i området til Tonstadkrysset, øst for E6. Her passerer Metrobusslinje 1 og 2. Det blir mating blant annet til/fra Flatåsen (el-buss) og Sjetnemarka. Tonstad får lange plattformer, og det er planlagt god sykkelparkering, god adkomst for syklende og gående samt plass til «kiss & ride» (sette av bilpassasjerer).

Tiller
Knutepunkt med stasjoner i Sentervegen ved City Syd. Metrobusslinje 1 vil korrespondere blant annet med ruter fra Klæbu, som stopper her, buss fra Melhus utenfor rushtid, og lokalbuss.

Heimdal
Ved Heimdal stasjon. Det kommer plattform og kollektivfelt på begge sider av veien.

Lund
Start-/endepunkt for Metrobusslinje 1 og 2 på Heimdal. Endepunkt for lange busser krever god plass. Det er planlagt utbygging med butikk og boliger i området.

Hallset
Start-/endepunkt for Metrobusslinje 3. Korresponderer med lokallinje til/fra Buenget. Det er planlagt lang busslomme i sør og kantstopp ved Byåsen videregående skole.

Munkvoll, Arnt Smistads veg
To stasjoner, omstigning bare utenfor rushtid.

Østre Berg
Omstigningspunkt på toppen av Dybdahls veg mot Jonsvannsveien. Mot byen vil dagens stasjon i Dybdahls veg bli opprettholdt. Ny stasjon bygges i Jonsvannsveien for trafikk ut av byen.

Voll
I Vegamot rett øst for Omkjøringsveien. En stasjon på hver side av veien.

Les mer om Metrobuss.

Om stasjoner.

Om tiltak på strekninger.

Planer som ligger til offentlig ettersyn nå.

Statens vegvesens metrobussplaner til offentlig ettersyn.