Gateprosjekter

Miljøpakken skal bygge om de store innfartsårene inn til og i Midtbyen.

De store gatene inn til og i Midtbyen skal rustes opp; Kongens gate, Olav Tryggvasons gate, Innherredsveien og Elgeseter gate. I tillegg til å bli viktige kollektivgater og metrobusstraséer, skal gatene gi gode forhold for alle som sykler og går, og legge til rette for mer handel og aktivitet.

Les mer under hvert prosjekt for detaljer om planer og framdrift.

Planprogram Kongens Gate

Planprogram Innherredsveien

Planprogram for OlavTryggvasons gate ble vedtatt med følgende tillegg:

1. Det utredes etablering av parkeringskjeller med vurdering av ulike finansieringsmodeller, inkludert privat medfinansiering, under Olav Tryggvasons gate. Det legges til grunn at anlegget skal kunne brukes til bl.a. varelevering og renovasjon.
2. Bygningsrådet viser til tidligere vedtak om samarbeid og dialog med næringsliv, transportører og andre relevante aktører i Midtbyen. Det forutsettes at dette følges opp.
3. Bygningsrådet viser til at omfattende ombygginger av flere hovedårer er under planlegging. Det forutsettes at det planlegges for kortest mulig byggeperiode. Videre at det planlegges og koordineres slik at større begrensninger i kapasitet som følge av ombygging ikke inntreffer samtidig.
Følgende alternativ skal vurderes på linje med de alternativene som skisseres i saksframlegget fra rådmannen: Tre kjørefelt i gata.