Spørsmål fra informasjonsmøte Innherredsveien

I november 2018 ble det gjennomført et informasjonsmøte om Innherredsveien.

Her er presentasjonen fra prosjektledelsen: Grunneiermøte Innherredsvegen

Her er spørsmål og svar fra møtet:

Blir det sykkelrute i gata?
Svar: Dersom det er mulig i forhold til andre trafikanters behov. Knutepunkter og viktige målpunkter skal uansett ha tilkomst for syklister.

Hvordan blir innspill behandlet?
Svar: Alle innspill blir samlet og besvart, ligger som vedlegg til saken ved politisk behandling.

Hvor brede fortau blir det?
Svar: så brede at de kan driftes om vinteren, i henhold til regelverk for universell utforming.

Blir Bakke bru stengt?
Svar: blir avklart i løpet av planarbeidet, prosjektet samordnes med Olav Tryggvassons gate og Gatebruksplan for sentrum.

Hva med Taxi og elbiler, får de kjøre i kollektivfelt?
Svar: blir avklart i løpet av planarbeidet, felles avklaring i kollektivbuen. Alle trafikanter med behov i gata må uansett sikres tilgjengelighet.

Hvordan blir det i anleggstida, hvor lang utbyggingstid blir det?
Svar: For tidlig å svare på, vil bli utredet i planarbeidet. Det er ikke avklart hvilken byggherreorganisasjon som skal være ansvarlig for gjennomføring pga. regionreformen.