Slik blir den nye brua på Sluppen – konkurransen

OBS: Gammel side. Følg prosjektet Nydalsbrua her.

I desember 2014 ble det kåret en vinner av plan- og designkonkurransen for ny bru ved Sluppen. Juryen valgte skråstagbru med særpreget design. Vinnerforslaget var laget av et team fra Aas-Jakobsen.

Juryens og Miljøpakkens oppfatning er at konkurransen har vært svært vellykket, sier planprosjektleder  og juryleder Terje Simonsen  i Statens vegvesen. – Vinnerforslaget til ny bru over Nidelva og styrking av elvekorridoren vil øke attraktiviteten for Trondheims befolkning. I tidligere kommunedelplan ble det stilt krav til en grundigere vurdering av alternative brutyper, utforming og terrengtilpasning før bruvalget skulle tas. Oppgaven har vært krevende med flere elementer som skal designes og henge sammen, og det er også bakgrunnen for å bruke plan- og designkonkurranse. Fem prekvalifiserte team leverte spennende og svært ulike løsninger.

Prosjektet omfatter tilknytningene til vegnettet på begge sider av elva, både det som finnes i dag og det fremtidige vegnettet. Komplekse trafikale forhold, trangt og bratt planområde og hensynet til naturområdet langs Nidelva har lagt viktige premisser.  Bruer, rundkjøring, ramper og portal for framtidig Byåsentunnel er krevende å få til uten at landskapsinngrepet blir for brutalt.

Juryen

Juryen er satt sammen av fagfolk fra Statens vegvesen, Trondheim kommune, Norske arkitekters landsforbund og Norske landskapsarkitekters forening.

I tillegg  til arkitektonisk egenart og landskapstilpasning, har konkurransen stilt krav til kvalitet, teknisk og økonomisk gjennomførbarhet. Vinneren er den som samlet sett har beste løsning.

Viktig elvekorridor og tilrettelegging for gående og syklende
Nidelvkorridoren er et svært viktig naturområde med rikt dyre- og planteliv. Og elva er nasjonal lakseelv.  Det er lagt vekt på å sikre disse interessene og å legge til rette for gående og syklende, opplevelser, rekreasjon og dyreliv.

Dagens Sluppenbru blir ren gang- og sykkelbru, men må bygges på nytt på grunn av tilstanden på dagens bru. Fundamentene fra 1864 blir beholdt. Vinnerteamet har foreslått ei svært enkel og grei trebru.

Disse teamene leverte forslag:

Team Navn på forslag
 «Tango» –  konkurransens vinner  Aas-Jakobsen / ViaNova / Plan ark / Grindaker LARK / Selberg Ark/ NGI / Geovita / ECT / Brekke&Strand
 «Pil & Bue» –
rangert som nr. 2
 Reinertsen / Arup / Pir ll /Sintef / SLA
 «Topologi»  COWI / Dissing+Weitling Arkitekter
 «Pilgrimsbrua»  Multiconsult / Degree / Knight / Faveo
 «Dobbeltdekker»  Rambøll / L2 Arkitekter

Dette sier juryen om vinnerutkastet:
Vinnerforslaget ”Tango” er ei skråstagbru, båret av et skråstilt tårn, plassert bakoverlent  med foten i tunnellutløpet, nær skrålia i bakkant. Et viktig grep er å foreslå rundkjøringen i vest senket noe i forhold til innbyders eget konsept, og dessuten forskjøvet  nærmere elvebredden. Skråstagbruer har fordeler når det gjelde å spenne over elva uten dominerende understøtting og dermed oppnå god tilpassing i det trange elvelandskapet.

Designmessig balanserer det skråstilte tårnet og skråstagene godt mot den hellende brubanen. ”Tango” er på grunn av den designmessige utformingen alene om å kunne vinne fordeler av større helning mot vest. Designmessig framstår brua som den mest moderne av de 5, og er en bru av «vår» tid.

Vinnerutkastet skårer høyest på brudesign, tekniske løsninger og innpassing i landskapet. Det er samlet sett et robust og utviklingsdyktig utkast, der muligheten for kostnadsreduserende tiltak er tilstede uten at forslagets bærende ide og kvaliteter svekkes.

Les mer om prosjektet her