Målsettinger

Trondheim og nabokommunene er blant områdene i Norge med størst befolkningsvekst. Flere folk betyr mer trafikk, og uten tiltak ville køene og miljøproblemene i og rundt byen økt hvert år. Gjennom Byvekstavtalen med staten har vi forpliktet oss til å klare nullvekstmålet; det vil si at personbiltrafikken ikke skal øke selv om byen vokser. Vi må gå mer, sykle mer og reise mer kollektivt.

Byvekstavtalen skal også bidra til mer effektiv arealbruk og mer attraktive by- og tettstedssentre.

Den nye byvekstavtalen 2019-2029 har disse ni målene for arbeidet:

1: Det skal slippes ut mindre CO2. Utslipp fra transport skal reduseres i tempoet som er nødvendig for å oppfylle Paris-avtalen, og i tråd med lokale klimamål.

2: Flere skal reise miljøvennlig. Økningen i miljøvennlige reiser i avtaleområdet skal være større enn befolkningsveksten.

3: Samordnet areal- og transportplanlegging skal redusere transportbehovet og gjøre det lett og tryggere å velge miljøvennlige transportmidler i en velfungerende bo- og arbeidsregion.

4: By- og tettstedsområder skal bli mer tilgjengelig for alle.

5: Antall trafikkulykker med drepte og hardt skadde skal reduseres. Antall trafikkulykker totalt skal reduseres.

6: Nasjonale mål og forurensningsforskriftens krav til luftkvalitet skal overholdes.

7: Trafikkstøy innendørs og utendørs for støyfølsom bebyggelse og virksomhet skal reduseres.

8: Næringstransporten skal bli grønnere og mer effektiv.

9: Øke brukertilfredsheten av tiltak i Miljøpakken.

Nedenfor finner du en oversikt over målene som gjaldt til og med 2018. De var mer detaljert enn de nye målene, men intensjon og innhold er nokså likt. Blant annet næringstransporten har kommet inn i ettertid – punkt 8 og 9 over.

Bilde

Bilde

Vi må slippe ut mindre CO2

Utslippene fra transport skal kuttes med minst 20 prosent i Trondheim fra 2008 til 2018. Vi skal hjelpe til med å hindre farlige klimaendringer.

Resultat: Ifølge Miljødirektoratet ble utslippene fra veitrafikk i Trondheim redusert med ca 20 prosent i perioden 2009 til 2018. Utslippene falt i hele perioden fram til 2018, da de økte med 6 prosent.

Bilde

Vi må kjøre mindre bil – og gå, sykle og reise kollektivt oftere

Andelen av alle reiser som skjer med bil skal ned fra 58 prosent i 2008 til 50 prosent i 2018. Andelen reiser til fots, på sykkel eller med kollektivtransport skal øke fra 42 til 50 prosent. All vekst i trafikken skal være miljøvennlig.

Resultat: Andelen bilreiser har falt fra 58 til 50 prosent i tråd med målet for 2018.

Tellinger/billettsalg per 2018:
Siden 2008: Bussbruken økt med ca. 70 prosent
Siden 2010: Biltrafikken har gått ned med 17 prosent i bomsnittene (soner med bom som dekker store deler av byen)
Siden 2010: Sykling i Midtbyen har økt med 51 prosent, gåing har økt med 28 prosent

Gåstrategi for Trondheim

Bilde

Vi skal gjøre Trondheim til Norges beste sykkelby

Det er satt av ca 3 mrd kroner til sykkeltiltak i perioden 2020-2030. Målet er å doble sykkelandelen, og ha et godt sykkelvegnett på 180 kilometer innen 2025.

Resultat: Bygging pågår. Nærmere 1 mrd kroner er investert 2010-2019. 42 km nye sykkelanlegger bygd i perioden. Sykkelandelen har økt fra 7 til 10 prosent fra 2009/2010 til 2018 – best av storbyene. Kilde: Nasjonal reisevaneundersøkelse.

Her er Sykkelstrategi Trondheim 2014-2025

Bilde

Vi skal få bussen fortere fram

Gjennomsnittshastigheten økte med 25 prosent fra 2008 til 2010 i de sentrale byområdene. Innen 2018 skulle hastigheten øke med 15 prosent på resten av stamrutenettet, og i tillegg til ytterligere økning i de sentrale byområdene. Målet ble praktisk talt nådd.

Bilde

Vi skal gjøre byluft og bymiljø mye bedre

Alle miljøkrav knyttet til lokalt bymiljø skal minst holde kravet i nasjonale forskrifter. Det satses spesielt på å få ned utslipp av svevestøv og NO.

Resultat: I 2012 tilfredsstilte Trondheim kravet til NO2-utslipp for første gang siden 2008. I 2013 kom vi for første gang under grensen for maks utslipp av svevestøv. Ingen forskriftsbrudd senere.

Her er målingene for luftkvaliteten i Trondheim.

Bilde

Færre skal plages av støy fra trafikk

Trondheim skal sette inn ekstratiltak mot støy. Antall personer som er plaget av trafikkstøy skal være redusert med 15 prosent i 2018 sammenlignet med 2007. Det har ikke lyktes.

Resultat: Omfattende støykartlegging er gjennomført og de første tiltakene iverksatt. Ny støykartlegging i 2017.

Bilde

Vi må bo mindre spredt

80 prosent av nye boliger skal bygges innenfor dagens tettstedsavgrensning. 60 prosent av nye arbeidsintensive arbeidsplasser skal komme innenfor ”kollektivbuen”.

Resultat: Målet for boliger ble nådd i 2018, og for arbeidsplasser endte andelen rett under 60 prosent.

Bilde

Vi skal slippe ut mye mindre CO2 fra kommunens biler

De direkte klimagassutslippene fra transport i Trondheim kommunes egen virksomhet skal reduseres med 40 prosent.

Resultat: Samlede utslipp har økt pga mer kjøring, men utslippene per bil er redusert. Kommunen var langt fra å klare dette målet for 2018. Trenden er iferd med å snu.

Bilde

Vi skal få også andre til å redusere utslipp

Trondheim kommune skal jobbe for at næringsliv, offentlige virksomheter, kollektivtilbydere og drosjenæringen gjennomfører tiltak for å redusere klimautslippene.

Resultat: Miljøpakkens reiserådgiver jobber mot virksomheter med kampanjer og konkrete tiltak for blant annet mer sykling og bruk av utslippsfrie kjøretøy. Færre elever blir kjørt til skolen, færre har gratis bilparkering på jobb.

Bilde

Antall trafikkulykker skal ned med minst 20 prosent

Nullvisjonen er overordnet rettesnor for arbeidet med trafikksikkerhet, og antall ulykker skal reduseres med minst 20 prosent sammenlignet med perioden 2000-2005.

Resultat: Antall ulykker er halvert fra Miljøpakken startet og fram til 2018, men de alvorligste ulykkene har økt. Målet er derfor ikke helt nådd.