Målsettinger

Bilde av Miljøpakken-skilt

Bilde

Bakgrunn

Trondheim og nabokommunene er blant områdene i Norge med størst befolkningsvekst. Flere folk betyr mer trafikk, og uten tiltak ville køene og miljøproblemene i og rundt byen økt hvert år. Gjennom Bymiljøavtalen med staten har vi forpliktet oss til å klare nullvekstmålet; det vil si at personbiltrafikken ikke skal øke selv om byen vokser. Vi må gå mer, sykle mer og reise mer kollektivt.

Miljøpakken for transport i Trondheim skal gi bedre hovedvegnett, bedre kollektivtilbud og bedre forhold for de som går og sykler. Gjennom en rekke tiltak skal byen oppnå lavere klimautslipp, kortere bilkøer og mindre trafikkstøy.

Bilde

Vi må slippe ut mindre CO2

Utslippene fra transport skal kuttes med minst 20 prosent i Trondheim fra 2008 til 2018. Vi skal hjelpe til med å hindre farlige klimaendringer.

Resultat: Anslag fra 2015 viser at utviklingen går i riktig retning, men for sakte.

Bilde

Vi må kjøre mindre bil – og gå, sykle og reise kollektivt oftere

Andelen av alle reiser som skjer med bil skal ned fra 58 prosent i 2008 til 50 prosent i 2018. Andelen reiser til fots, på sykkel eller med kollektivtransport skal øke fra 42 til 50 prosent. All vekst i trafikken skal være miljøvennlig.

Resultat: Andelen bilreiser har falt fra 58 til 52,9 prosent. «Grønne» reiser nærmer seg altså 50 prosent.

Tellinger/billettsalg per 2015/2016:
Siden 2008: Bussbruken økt med ca. 60 prosent
Siden 2010: Biltrafikken har gått ned med 17 prosent i bomsnittene (soner med bom som dekker store deler av byen)
Siden 2010: Sykling i Midtbyen har økt med 51 prosent, gåing har økt med 28 prosent

Gåstrategi for Trondheim

Bilde

Vi skal gjøre Trondheim til Norges beste sykkelby

Det er satt av 1,5 mrd kroner til sykkeltiltak. Målet er å doble sykkelandelen, og ha et godt sykkelvegnett på 180 kilometer innen 2025.

Resultat: Bygging pågår. Ca. 800 mill. kr. investert 2010-2015. 30 km. ny sykkelveg bygd i perioden. Sykkelandelen har økt fra 7 til 9 prosent fra 2009/2010 til 2013/2014 – best av storbyene. Kilde: Nasjonal reisevaneundersøkelse.

Her er Sykkelstrategi Trondheim 2014-2025

Bilde

Vi skal få bussen fortere fram

Gjennomsnittshastigheten økte med 25 prosent fra 2008 til 2010 i de sentrale byområdene. Innen 2018 skal hastigheten øke med 15 prosent på resten av stamrutenettet, og i tillegg til ytterligere økning i de sentrale byområdene.

Resultat: Positiv utvikling; en trend med fallende hastighet ble snudd i 2008.

Bilde

Vi skal gjøre byluft og bymiljø mye bedre

Alle miljøkrav knyttet til lokalt bymiljø skal minst holde kravet i nasjonale forskrifter. Det satses spesielt på å få ned utslipp av svevestøv og NO.

Resultat: I 2012 tilfredsstilte Trondheim kravet til NO2-utslipp for første gang siden 2008. I 2013 kom vi for første gang under grensen for maks utslipp av svevestøv. Ingen forskriftsbrudd i 2014 og 2015.

Her er målingene for luftkvaliteten i Trondheim.

Bilde

Færre skal plages av støy fra trafikk

Trondheim skal sette inn ekstratiltak mot støy. Antall personer som er plaget av trafikkstøy skal være redusert med 15 prosent i 2018 sammenlignet med 2007.

Resultat: Omfattende støykartlegging er gjennomført og de første tiltakene iverksatt. Ny støykartlegging i 2017.

Bilde

Vi må bo tettere

80 prosent av nye boliger skal bygges innenfor dagens tettstedsavgrensning. 60 prosent av nye arbeidsintensive arbeidsplasser skal komme innenfor ”kollektivbuen”.

Resultat: God utvikling. Vi er like under målet både for  boliger (78 %) og arbeidsplasser (56 %).

Bilde

Vi skal slippe ut mye mindre CO2 fra kommunens biler

De direkte klimagassutslippene fra transport i Trondheim kommunes egen virksomhet skal reduseres med 40 prosent.

Resultat: Samlede utslipp har økt pga mer kjøring, men utslippene per bil er redusert.

Bilde

Vi skal få også andre til å redusere utslipp

Trondheim kommune skal jobbe for at næringsliv, offentlige virksomheter, kollektivtilbydere og drosjenæringen gjennomfører tiltak for å redusere klimautslippene.

Resultat: Miljøpakkens reiserådgiver jobber mot virksomheter med kampanjer og konkrete tiltak for blant annet mer sykling og bruk av utslippsfrie kjøretøy. Færre elever blir kjørt til skolen, færre har gratis bilparkering på jobb.

Bilde

Antall trafikkulykker skal ned med minst 20 prosent

Nullvisjonen er overordnet rettesnor for arbeidet med trafikksikkerhet, og antall ulykker skal reduseres med minst 20 prosent sammenlignet med perioden 2000-2005.

Resultat: Antall ulykker og skadde/drepte var betydelig lavere i 2012-2014 enn i 2000-2005. Antall ulykker er redusert med mer enn 20 prosent.