Prosjekter

Skrevet av: Kristin Gjærevoll

Publisert: 18 oktober 2011

Lesetid: 2 min

Gå, gå, gå!

Slik ønsker Vegdirektoratet å få flere til å gå mer.

Målet er å gjøre det tryggere og triveligere å være fotgjenger, og dermed få flere til å gå mer. Til grunn for strategien ligger regjeringens mål om bedre helse gjennom mer fysisk aktivitet, mer miljøvennlig transport, bedre miljø i byer og tettsteder og et universelt utformet samfunn. Strategiforslaget er sendt ut på minihøring til eksterne samarbeidsparter, brukerorganisasjoner, fylkeskommuner, kommuner og regionene.

Strategiforslaget har to hovedmål:
1.Det skal være attraktivt å gå for alle.
2.Flere skal gå mer.

For å klare det, må myndighetene legge forholdene bedre til rette for gående, og samspillet i trafikken må reguleres slik at fotgjengere blir prioritert høyere enn i dag.

Ønsker respons
– I arbeidet med strategien opplever vi at det er mange som mener mye om hvordan vi skal få til dette. Det er også mange som har egne behov når det gjelder å få det attraktivt å gå. Vi ønsker derfor tilbakemeldinger på strategidokumentet slik det nå foreligger, sier seniorrådgiver i Vegdirektoratet, Guro Berge.

Strategien er en del av arbeidet med Nasjonal transportplan 2014-23. Det er utarbeidet en egen tekst for det som skal gå inn i plandokumentet og det blir laget en egen kortversjon. Dokumentet som nå er på minihøring er et utkast til hoveddokument for strategien. Høringsfristen er 21. oktober.

Ferdig strategi skal forelegges etatsledermøte i Statens vegvesen i slutten av 2011.

Hele strategiutkastet kan du lese her