Resultater

Stadig flere går, sykler eller tar buss i Trondheim, samtidig som biltrafikken går ned. Nå er lufta renere enn på 20 år.

Tallene fra den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2013/2014 viser at vi er best av storbyene til å sykle! Fra 2010 til 2014 har tallet på sykkelturer i Trondheim økt med 33 prosent. Vi er også byen med størst vekst i kollektivtrafikken, og andelen reiser med bil har gått ned.

Dette har skjedd siden 2010

Tallene er en gjennomsnittlig fordeling av alle reiser per dag i Trondheim. En vanlig hverdag er litt over halvparten av alle reiser i Trondheim med bil, 27 prosent er til fots, 9 prosent er med sykkel og 10 prosent er kollektivreiser. I tillegg kommer blant annet motorsykkel, moped og fly.

Rapport om reisevaner i Trondheim 2013/14

Les hele den nasjonale reisevaneundersøkelsen her

Sykkel

9 prosent av alle turer i Trondheim skjer nå på sykkel. Det tilsvarer ca 45 000 daglige sykkelturer og er en økning på 27 prosent i andel siden 2010. (Antall sykkeltutrer har løkt med 33 prosent).

15 prosent sykler til jobb/skole hele året i snitt
22 prosent sykler til jobb/skole i mai-oktober (over 13 år)

Sykkelandel etter lengde:
1-2 km: 11 prosent
2-4 km: 10 prosent

Tellinger på bruer og andre innfarter til Midtbyen viser at ca 20 000 sykler inn og ut av sentrum på en vanlig dag. Sykkeltrafikken til og fra Midtbyen har økt med ca 50 prosent fra 2010 til 2016, ifølge manuelle tellinger i september hvert år.

6-7000 sykler til og fra Midtbyen om vinteren

Sjekk live-oppdatering av hvor mange som sykler over Verftsbrua på Solsiden.

Kollektiv

Oversikt over passasjerstatistikk 2010 – 2016

Bil

Siden innføringen av bompunkter i 2010 og 2014 har det vært en reduksjon på ca 15 prosent i biltrafikken over bomsnittene (bompunkter og omkjøringsruter). Antall bilturer har gått ned i perioden selv om byen vokser fort. I 2015 og 2016 har imidlertid trenden snudd. Tallene bygger på automatisk registrering av trafikken.

Spørreundersøkelser (nasjonal RVU) viser en litt mindre nedgang. I 2009/2010 ble det registrert 229 000 daglige turer som bilfører, fire år senere var antallet 225 000. Antall turer som bilpassasjer har gått ned fra 54 000 til 43 000. Reisevaneundersøkelsen viser altså 11 prosent færre bilturer (inkludert passasjerer), og 2 prosent færre biler (bilførere).

Gåing

Tellinger på bruer og andre innfarter til Midtbyen tyder på at mer enn 20 000 går inn og ut av sentrum på en vanlig dag. Gangtrafikken til og fra Midtbyen har økt med ca 28 prosent fra 2010 til 2016, ifølge manuelle tellinger i september hvert år.

Andre Undersøkelser

Miljøpakken evalueres jevnlig. Her er den siste rapporten om hvordan vi ligger an:

Miljøpakken gjennomfører egne, mindre reisevaneundersøkelser fire ganger i året. Her er rapporten fra undersøkelsene i 2014 og 2015: