Politikk

Her finner du saker om Miljøpakken til politisk behandling.

2017

Handlingsprogram
Miljøpakkens handlingsprogram 2016-2019 og Evalueringsrapport per 2015 ble vedtatt i Trondheim bystyre 18. februar og på Sør-Trøndelag fylkestings møte 2-3. mars i 2016. Handlingsprogram 2017-2020 skal behandles i bystyret 14. mars og i fylkestinget 1.-2. mars i 2017. Utkastet er på høring i blant annet nabokommunene til Trondheim.

Høringsutkast handlingsprogram 2017-2020

2016

Bymiljøavtale
Trondheim kommune og Sør-Trøndelag fylke inngikk i februar Norges første bymiljøavtale med Staten. Bystyret og fylkestinget har senere vedtatt avtaleteksten og betingelsene. Bymiljøavtalene skal bidra til at storbyområdene unngår vekst i personbiltrafikken. Avtalen gir Trondheimsområdet 3,76 milliarder kroner i forskjellige statlige tilskudd fra 2016 til 2023 mot at det settes inn tiltak som sikrer nullvekstmålet. 1,4 milliarder fra staten er øremerket satsing på Superbuss.

Bymiljøavtale for Trondheim
Vedlegg 1: Superbuss – oversikt over prosjekter
Vedlegg 2: Tellepunkter for å måle trafikkutvikling

Gåstrategi
Trondheim har fått en egen gåstrategi. «Gå mer – kjør mindre» ble vedtatt i bystyret 16. juni. Strategien beskriver tiltak for å øke antallet daglige gåturer med 40 000 innen 2025. Det vil bidra til å nå Miljøpakkens mål og nullvekstmålet i Klimaforliket.

Miljøpakkens gåstrategi 

Handlingsprogram
Miljøpakkens handlingsprogram 2016-2019 og Evalueringsrapport per 2015 ble vedtatt i Trondheim bystyre 18. februar og på Sør-Trøndelag fylkestings møte 2-3. mars i 2016.

Utkast til evalueringsrapport for 2016 skal også behandles politisk. Under kan du sammenligne måloppnåelse i 2015 og 2016.

Evaluering og status 2015

Utkast evaluering og status 2016

2015

Miljøpakkens handlingsprogram revideres hvert år. Saken ble behandlet parallelt i Sør-Trøndelag fylkesting og Trondheim bystyre 26. februar 2015.

Miljøpakken handlingsprogram 2015-18

2014

Våren 2014 ble Miljøpakkens fireårige handlingsprogram vedtatt. Her er høringsutkastet Utkast til Handlingsprogram for Miljøpakken 2014-2017 (23), og her kan du lese om vedtaket.

Våren 2014 ble også sykkelstrategi for Trondheim kommune 2014-2025 vedtatt. Her kan du lese Sykkelstrategi for Trondheim 2014-2025 i sin helhet, inkludert saksprotokoll.

I desember 2014 vedtok bystyret evaluering og status for Miljøpakken: Saksframlegg og vedtaksprotokoll.

2013

Miljøpakken trinn 2 vedtatt i Stortinget

Stortinget godkjente i juni 2013 Miljøpakkens trinn 2. Stortingsvedtaket klargjør finansielle rammene for til sammen 9,88 mrd. 2013-kr. Vedtaket innebærer også fastsetting av et revidert bompengesystem fra våren 2014 og hovedtrekkene i utbyggingsprogrammet.

Miljøpakkens foreløpige handlingsprogram for 2014 vedtatt

Bystyret og fylkestinget vedtok i juni 2013 handlingsprogrammet for Miljøpakken i 2014. Her kan du lese saksframlegget til handlingsprogram 2014 og bystyrets vedtak.

Totalrammen for aktivitetene i 2014 ligger på ca 1 mrd. kr.

620 mill. kr i statlige belønningsmidler til Trondheim

Trondheimsområdet får 620 mill. kr i belønningsmidler for perioden 2013-16. Pengene er svært viktige for å finansiere den totale innsatsen i Miljøpakken de nærmeste årene, og kan brukes til tiltak for kollektivtrafikk, sykkel og gangtrafikk. Forutsetningen fra departementets side er at byområdet skal oppnå målet om at all trafikkvekst skal skje med bruk av miljøvennlige transportmidler.

2012

Miljøpakkens trinn 2 ble behandlet av bystyre og fylkesting i april 2012. Her ligger saksframlegget til bystyret og her er en oppsummering av vedtaket.

Miljøpakkens handlingsprogram for 2013 ble behandlet i bystyre og fylkesting i juni 2012. I bystyrets protokoll kan du se politikernes vedtak.

 

Tidligere saker:

Ny stamrute øst i Trondheim

Miljøpakkens handlingsprogram for 2012

Bybaneutredning og langsiktige kollektivløsninger

Formannskapet behandlet 08.02.11 status og videre arbeidsopplegg for Miljøpakken, inkludert diverse tiltak i Midtbyen

Bystyret behandlet 17.06.10 prioritering av tiltak i Miljøpakken i 2011

Bystyret behandlet 17.12.09 organisering og samarbeidsrutiner i Miljøpakken, samt prioritering av tiltak for 2010

Bystyrets behandlet 29.01.2009 finansieringsløsninger for Miljøpakken, søknad om bompengeinnkreving og prinsipper for bompengetakster

 

Miljøpakken er forankret i følgende politiske dokumenter:

Bystyret i Trondheim vedtok 24.04.08 en miljøpakke for transport

Fylkestinget i Sør-Trøndelag vedtok 25.02.09 Miljøpakken for transport. 

Stortinget har sluttet seg til hovedlinjene og prinsippene i Miljøpakken i henhold til  St.prp.nr.85 (2008-2009).